Southern Wales Tourism
Southern Wales News

Roald Dahl’s City Of The Unexpected

ROALD DAHL'S CITY OF THE UNEXPECTED
Wales Millennium Centre & National Theatre Wales
Directed by Nigel Jamieson
17-18 September 2016, Cardiff city centre
http://www.cityoftheunexpected.wales/

Wales Millennium Centre and National Theatre Wales have today called out to the people of Cardiff, Wales and Britain to take part in Roald Dahl's City of the Unexpected, Cardiff's landmark celebration of Wales' foremost storyteller. Director, Nigel Jamieson, leads the search for a cast of 6,000 volunteers, including 2,000 choristers, 1,000 dancers, 50 Morris Minor drivers, 40 bald men, 13 magicians, four brass bands, three excavator drivers, a Spitfire pilot, firemen, circus artists, aerialists, rockclimbers, grandparents, children and a performing mouse. Anyone interested in taking part, whether as a performer, a maker or an organiser, is encouraged to get in touch.

Over the weekend of 17-18 September, Cardiff will celebrate the centenary of one of its most well-known sons, Roald Dahl, with an extraordinary weekend-long event, showcasing both his distinctive voice and the jewels of the city's buildings, parks and its people. The city will be transformed into a place where the laws of physics and civic predictability will give way to the laws of magic, mischief and the unexpected.

The whole city will be humming with whispers of Roald Dahl; on street corners and from rooftops, in markets and cafés, on lampposts and even on your mobile phone. Some of his best-loved stories will be told in the unlikeliest of places by well-known fans.

Eye-popping visual spectacles will turn heads and madcap events will defy the laws of physics in some of the city's most iconic locations, including Cardiff Castle and the National Museum. A cast of thousands, from parkour artists to farmers, from pigeon fanciers to puppeteers, will give heart-stopping performances both intimate and epic.

Nigel Jamieson, director, said: "Roald Dahl's imagination has touched the most extraordinary number of people around the world. For generations, he has been part of our bed times, our childhoods, and the development of our imaginations. It is thus fitting that the weekend celebrating his birth in Cardiff will involve one of the most ambitious mobilisations of a city's inhabitants ever attempted, together transforming it into a place that will unlock the child in everyone and create a city of wonder and surprise."

Luke Kelly, Managing Director of the Roald Dahl Literary estate and Roald Dahl's grandson, said: "Roald Dahl's City of the Unexpected is undoubtedly going to be one of the highlights of the Roald Dahl 100 celebrations this year. We cannot think of a more fitting or creative way to honour Roald's Welsh beginnings than by transforming his birth city into a place of magic, cooked up by such a dynamic team in Wales Millennium Centre, National Theatre Wales and Nigel Jamieson. To borrow a phrase from Roald, we will be watching with glittering eyes as the spectacle unfolds. We hope everyone who participates has a wonderful time."

Phil George, Chair, Arts Council of Wales said: "We're thrilled to be supporting this fantastic celebration of Roald Dahl's life and stories in the city of his birth. And what an amazing opportunity for thousands to participate in a playful transformation of a much-loved city. A truly gloriumptious event."

Anyone keen to take part is invited to register their interest at this website: http://www.cityoftheunexpected.wales/

Follow City of the Unexpected on Twitter:
#UnexpectedCity
@thecentre
@ntwtweetsRoald Dahl's City of the Unexpected yn ceisio 6,000 o berfformwyr a llgoden, am ddathliad canmlwyddiant dros benwythnos cyfan yng Nghanol Dinas Caerdydd

ROALD DAHL'S CITY OF THE UNEXPECTED
Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales
Cyfarwyddwyd gan Nigel Jamieson
17-18 Medi 2016, canol dinas Caerdydd
http://www.cityoftheunexpected.wales/

Mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales wedi galw heddiw ar bobl Caerdydd, Cymru a Phrydain i gymryd rhan yn Roald Dahl's City of the Unexpected, dathliad nodedig Caerdydd o gyfarwydd amlycaf Cymru. Y cyfarwyddwr, Nigel Jamieson, sy'n arwain yr ymgyrch am gast o 6,000 o wirfoddolwyr, yn cynnwys 2,000 o gantorion, 1,000 o ddawnswyr, 50 o yrwyr Morris Minor, 40 dyn moel, 13 consuriwr, pedwar band pres, tri gyrrwr cloddiwr, peilot Spitfire, dynion tân, artistiaid syrcas, artistiaid awyrol, dringwyr creigiau, rhieni cu, plant a llygoden sy'n perfformio. Anogir unrhyw un â diddordeb mewn cymryd rhan, boed fel perfformiwr, gwneuthurwr neu drefnydd, i gysylltu.

Dros benwythnos 17-18 Medi, bydd Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant un o'i feibion enwocaf, Roald Dahl, gyda digwyddiad anhygoel dros benwythnos cyfan, yn dangos ei lais unigryw, ac adeiladau, parciau a phobl ysblennydd y ddinas. Caiff y ddinas ei thrawsnewid yn lle y mae rheolau ffiseg a normalrwydd dinesig yn ildio i reolau hud a lledrith, drygioni a'r annisgwyl.

Bydd y ddinas gyfan yn sïo â sibrydion am Roald Dahl; ar gorneli'r strydoedd ac o'r toeon, mewn marchnadoedd a chaffis, ar byst lamp a hyd yn oed ar eich ffôn symudol. Bydd rhai o'i straeon mwyaf poblogaidd yn cael eu hadrodd yn y lleoedd mwyaf annisgwyl gan rai o'i edmygwyr enwog.

Bydd gwleddoedd gweledol gwych yn troi pennau a digwyddiadau gwallgof yn herio rheolau ffiseg yn rhai o leoliadau mwyaf eiconig y ddinas, yn cynnwys Castell Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol. Bydd cast o filoedd, o artistiaid parkour i ffermwyr, o'r rhai sy'n cadw colomennod i bypedwyr, yn rhoi perfformiadau trawiadol sy'n dawel ac yn epig.

Dywedodd Nigel Jamieson, y cyfarwyddwr: "Mae dychymyg Roald Dahl wedi cyffwrdd â nifer enfawr o bobl o gwmpas y byd. Ers cenedlaethau, mae wedi bod yn rhan o'n hamser gwely, ein plentyndod, a datblygiad ein dychymyg. Mae'n addas felly i'r penwythnos sy'n dathlu ei eni yng Nghaerdydd gynnwys un o'r gweithgareddau mwyaf uchelgeisiol erioed i gynnwys preswylwyr dinas, gan ei thrawsnewid yn lle fydd yn troi pawb yn blentyn, ac yn creu dinas llawn rhyfeddod a syndod."

Meddai Luke Kelly, Rheolwr Gyfawrwyddwr ystad Llenyddol Roald Dahl ac ŵyr Roald Dahl: "Heb os nag onibai, mi fydd Roald Dahl's City of the Unexpected yn un o uchafbwyntiau dathliadau Roald Dahl 100 eleni. Gallwn ni ddim dychmygu ffordd mwy addas na chreadigol i anrhydeddu dyddiau cynnar, Cymreig, Roald nac i drawsnewid ei ddinas anedig i fod yn le hudol, wedi'i greu gan dîm mor ddynamig a Chanolfan Mileniwm Cymru, National Theatre Wales a Nigel Jamieson. I fenthyg brawddeg gan Roald, mi fyddwn yn gwylio gyda llygaid disglair wrth i'r digwyddiad ddod yn fyw. Gobeithiwn y bydd pawb fydd yn cymryd rhan yn cael amser gwych.

Meddai Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: "Rydym wrth ein boddau'n cefnogi'r dathliad ffantastig yma o fywyd a straeon Roald Dahl yn ei ddinas anedig. A dyma gyfle anhygoel i filoedd gymryd rhan yn nhrawsffurfiad hoff ddinas."

Gwahoddir pawb sydd â diddordeb mewn cymryd rhan i gofrestru eu diddordeb ar y wefan hon: http://www.cityoftheunexpected.wales/

Dilynwch City of the Unexpected ar Twitter:
#UnexpectedCity
@yganolfan
@ntwtweets

My Itineraries

Plan your visit to Southern Wales attraction by attraction, day by day using our Itinerary Builder.

Find out more »

Blog

Keep up to do date with the daily goings on of your favourite holiday destination. There’s always something happening!

Read the Blog »

News

Latest News
Latest Tweets